Rekordhøy tømmeravvirkning i 2017

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at skogeierne solgte 10,62 mill. kubikkmeter tømmer til skogindustrien i 2017. Det er ikke registrert høyere tømmeravvirkning i Norge siden målingene startet på 1920-tallet. Prisene på både sagtømmer og massevirke økte.

Les mer »


Ynskjer innspel til arbeid med skogstrategiar

Regjeringa skal utarbeide to strategiar knytt til skog- og trenæringa. Ein strategi for stimulering av etterspurnaden etter grøne trebaserte produkt, og ein strategi for auka forsking, utvikling og innovasjon i skog- og trenæringa. Landbruks- og matdepartementet opnar for eksterne innspel til arbeidet med skogstrategiane.

Les mer »

Vestfold har fått støtte fra Gjensidigestiftelsen

Vestfold fikk tidenes julegave !

Les mer »

Viken Skog søker GIS- og skogkonsulent

Grunnet økende oppdragsmengde styrker vi avdeling for strategisk planlegging og søker etter skog- og GIS-konsulent. (12-18 mnd. vikariat / fast ansettelse)

Les mer »


Rekordhøy tømmeravvirkning i 2017

I 2017 solgte norske skogeiere 10,62 millioner kubikkmeter tømmer til skogindustrien. Det er den høyeste tømmeravvirkningen i Norge siden 1920-tallet. Prisene på både sagtømmer og massevirke økte.

Les mer »

Skognæring og vern

Generalsekretær i miljøvernorganisasjonen Sabima, Christian Steel, sender en åpen og interessant invitt til skognæringen når han i DN 29.12.17 skriver at han innser verdien av «en tømmerstokk, omsatt til planker, papir eller energi. Fornybare råstoffer fra skogen kan gi bidrag til bærekraftige samfunn».

Les mer »

Gutten i skogkanten

Håvar Vold har ett viktig mål i livet. Han skal kjøre hogstmaskin. I timevis sto han i skogkanten og så på de store maskinene. Nå har han kommet inn på skolen, og er sikret lærlingekontrakt. Vi må ta godt imot dem som er interessert, sier skogsentreprenør Tor Halgrim Benterud.

Les mer »


Slik vil de legge til rette for at regjeringskvartalet bygges i tre

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti sa før jul at tre bør være et hovedelement i byggingen av det nye regjeringskvartalet. Nå har de fremmet et konkret forslag for Stortinget.

Les mer »

– Det er tid for hogst

Økt industrikapasitet sammen med delvis vanskelige driftsforhold i Norden har gitt en markant etterspørsel av massevirke ved inngangen av 2018.

Les mer »

Nå får du mer for skogen

Flere andelslag melder om økt etterspørsel etter massevirke. Skogeierne opplever endelig en etterlengtet prisøkning.

Les mer »


Kompensasjon til beitebrukere med ulveskader på Hadeland og Toten sommer 2017

152 beitebrukere fra Toten og Hadeland fikk like før jul utbetalt kompensasjon på 13,8 millioner kroner for utsatt beiteslipp/hjemmebeite, ekstraordinært tilsyn og kjøring, gjerdekostnader og utgifter på særlig grunnlag. Årsaken var ulv i beiteområdene på Totenåsen og i Gran, fra slutten av mai til 7. august 2017.

Les mer »

Film om granplantefeltene langs kysten

Skogkurs har laget en kort film om granplantingene langs kysten av Norge. Plantearbeidet har gitt svart gode resultater og filmen viser hva slags verdier denne skogressursen representerer.

Les mer »

Vi kan bygge mer i tre

Å bygge i tre er bra for klima, trivsel og næringsutvikling. En ny regjeringserklæring bør bidra til å øke tempoet i det grønne skiftet i byggenæringen.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

- Du behøver ikke bli som gutta (10/01/2018)

Noe Trumpsk over det hele (10/01/2018)

Autorisasjonskurs i plantevern (10/01/2018)

Skogfondskalkulatoren er oppdatert (10/01/2018)

Planlegger for økt trebruk i Bodø (09/01/2018)

Det går mot et lønnsomt og godt år for skogeierne (09/01/2018)

Sveriges største private skogeier, Bergvik Skog AB, skal omstruktureres. (08/01/2018)

Nettkurs - klart for ny sesong! (08/01/2018)

Globalt økende treproduksjon (06/01/2018)

Fornøyd med at ulvejakta ikke stoppes (05/01/2018)

Stopper ikke ulvejakta (05/01/2018)

Oppdatert veileder om skogbeskatning (05/01/2018)

Gav formuen til bygda si (04/01/2018)

Minneord for Johan C. Løken – En skogens mann har gått bort! (04/01/2018)

Erik Foss har motorsagdilla. Sjekk hvordan han samler. (04/01/2018)

Historisk høy økning i massevirkeprisene (04/01/2018)

Nye faktaark om flisfyring (04/01/2018)

Markant prisoppgang på massevirke og fortsatt høye sagtømmerpriser (04/01/2018)

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak i 2018 (04/01/2018)

Tilskot til trua naturtypar og artar og framande, skadelege organismar – Søknadsfrist 15. januar (03/01/2018)

Den globale treproduksjonen øker (03/01/2018)

Rekordsalg av norsk ved (03/01/2018)

Tilskudd til vilt, trua arter og trua naturtyper 2018 (03/01/2018)

Førstehjelp for nye skogeiere på Agder - iBooks for iPad (03/01/2018)

Velkommen til informasjonsmøte for skogeiere i Oslo og omegn (02/01/2018)

Viken Skogs Servicesenter er åpnet! (02/01/2018)

Mest fornøyd (02/01/2018)

Viken Skog andelseiertillegg 2018 (02/01/2018)

Overblikk over arealressursane landet rundt (02/01/2018)

To ulver skutt i ulvesona (02/01/2018)