Prisregulering for skogeiendommer foreslås fjernet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) kom i dag tilbake til Stortinget med forslag til endringer i konsesjonsloven. NORSKOG er svært tilfreds med at det foreslås å fjerne priskontrollen på rene skogeiendommer og skogdominerte eiendommer (skogeiendom uansett størrelse, men med inntil 35 daa jord).

Les mer »


Tilskudd fra nasjonale rentemidler for 2017

Landbruksdirektoratet har tildelt 2,96 millioner kroner til formål som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis, i totalt syv prosjekter. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet. Det ble søkt om totalt snaut 4,1 millioner kroner fordelt på 11 søknader.

Les mer »

Endringer i jord- og konsesjons-lovgivningen

Regjeringen har i dag fremmet Prop. 92 L (2016-2017) for Stortinget. Proposisjonen inneholder en rekke forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.

Les mer »

Verdens første trebru på firefelts motorvei

Dersom en ny Mjøsbru blir produsert av vesentlig mye treverk, vil det gi store CO2-besparelser og bli et virkemiddel til også å ta i bruk tre i andre større byggverk. Prisen blir praktisk talt lik en løsning i betong og byggetiden reduseres med tre måneder.

Les mer »


Flere søker seg til skogutdanningen

Det er flere som har søkt skogfag (bachelorstudiet) på NMBU og Høgskolen Innlandet i år enn i fjor. Dette viser at interessen for skogutdanningen holder seg høy og faktisk er økende.

Les mer »

Film om Skognæringa Kyst SA

Ny informasjonsfilm om Skognæringa Kyst er nå klar.

Les mer »

Nye retningslinjer for tilskudd til skogsveier og drift med taubane o.a.

Fylkesmannen har fastsatt nye retningslinjer for behandling av søknader innen disse ordningene.

Les mer »


Stor interesse for ny skogbeskatning

600 skogeiere har nå gjennomgått Viken Skogs fagkursserie "Ny skogbekatning - hva betyr det for deg som skogeier". Stortinget har med virkning fra skatteårene 2016 og 2017 innført store endringer i skogbeskatningen så interessen fra skogeierne om den nye skogbeskatningen er stor.

Les mer »

Ny firefelts Mjøsbru kan bygges i tre

Et FoU-prosjekt viser at det er teknisk mulig å bygge ny firefelts Mjøsbru av tremateriale. Det kan bli verdens lengste trebru. Prosjektet fikk et budsjett på 13 millioner kroner der Innovasjon Norge og Statens vegvesen Region øst bidro med 6,5 millioner kroner hver.

Les mer »

Høring om industrimeldingen

For å få fart på industrien i Norge må vi stimulere markedene og sikre tilgangen på kapital, sa administrerende direktør Erik Lahnstein i Næringskomiteens høring om industrimeldingen i dag.

Les mer »


Mot full seier for Norskog i ulvesaken!

Stortingets Energi- og miljøkomite har i dag avgitt sin innstilling til regjeringens forslag om å endre Naturmangfoldloven for å legge til rette for et begrenset uttak av ulv ved lisensfelling. Komiteens flertall støtter ikke lovendringsforslaget.

Les mer »

Ulvesaken: Setter regjeringen under administrasjon

Onsdag avga Energi- og miljøkomiteen innstilling på Vidar Helgesens forslag til løsning på ulvefloka. Ingen stemte for Helgesens forslag til løsning, ikke engang hans eget parti Høyre.

Les mer »

Mistilliten til Vidar Helgesen er stor

Ikke bare i Trysil og ellers i ulvesonen, men også på Stortinget.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Vil ha Landbruksdirektoratet til Mjøsregionen (19/04/2017)

Benthe Løvenskiold næringspolitisk sjef i NORSKOG (19/04/2017)

Ny Mjøsbru i tre? (19/04/2017)

Mjøsen Skog er opptatt av samarbeid (19/04/2017)

25. april – Glommens årsmøte (19/04/2017)

Full fart på skogsvegbygginga (18/04/2017)

Statskog med rekordhøy skogplanting (18/04/2017)

Høy aktivitet i Vestfoldskogen i 2016 (18/04/2017)

Rekordinnmåling i Trysil og Engerdal i første kvartal (11/04/2017)

Prosjektleder skogvekst Hallingdal (10/04/2017)

Nabobønder er viktigste kunnskapskilde (10/04/2017)

Norge på langs - to gonger (07/04/2017)

300 millioner til flaskehalsutbedring (07/04/2017)

Flaskehalser, Fornybar AS og frivillig vern (07/04/2017)

Går mot rekordår i skogbruket (06/04/2017)

Bioenergiskeptikere i minoritet (06/04/2017)

Spennende seminar om leverandørutvikling og «grønt byggskifte» (06/04/2017)

Mye penger – massiv satsing (06/04/2017)

Nasjonal Transportplan, en seier for alle! (05/04/2017)

Full uttelling for skogbruket i Nasjonal Transportplan (05/04/2017)

Faglig påfyll for skogkvinner på Elverum (05/04/2017)

Rekordavvirkning i Oppland i 2016 (05/04/2017)

Sparer 30 millioner med bruprogram i NTP (05/04/2017)

Størst andel 60 tonn i Buskerud (05/04/2017)

Flaskehalsordning for effektiv tømmertransport (05/04/2017)

Landbruket skaper stadig større verdier i Hedmark (05/04/2017)

Glommen med innmålingsrekord i mars (04/04/2017)

Presentasjoner fra HJORTEVILT 2017 (04/04/2017)

NY NETTSIDE ER ENDELIG PÅ PLASS! (04/04/2017)

Foryngelse av skogen forsømmes mer og mer (04/04/2017)