Skoleskogdag i Saltdal

9. trinn ved Rognan og Røkland ungdomskole i Saltdal ble med til skogs denne uka. De fikk både oppleve skogbruk i praksis, og lært mer om skogen og skogbrukets betydning for samfunnet.

Les mer »


Bekymret for mulig flytting av to skogskoler

Flere representanter for skognæringen er bekymret for hva som vil skje med to godt innarbeidede skoglinjer på VG2-nivå, dersom de blir flyttet. Hedmark fylkeskommune vurderer å flytte skogfaglina ved Sønsterud i Solør til Jønsberg i Stange. Tilsvarende vurderer Buskerud å flytte skogfaglinja ved Saggrenda i Kongsberg til Rosthaug vgs. i Åmot.

Les mer »

Populært "Grønt" frokostseminar

Viken Skog, Zero og ST1s frokostseminar var fulltegnet med både interessante innledere og deltakere hvor man så nærmere på hvordan næringslivet jobber for å nå Norges klimamål, og diskuterte næringslivets rolle i det Grønne skiftet.

Les mer »

Skognæringa Kyst i Oslo

Denne veka var Skognæringa Kyst i Oslo og møtte nasjonale organisasjonar innafor skog- og trenæringa. Det vart også gjennomført eit møte med Kristeleg Folkeparti på Stortinget.

Les mer »


Statskog selger flere skogeiendommer

Statskog selger i høst 15 eiendommer som samlet utgjør ca. 73 000 dekar. Eiendommene ligger i Telemark, Oppland, Møre- og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

Les mer »

Verden når 400 ppm.

Verden har nådd konstante nivåer av 400 ppm CO2 i atmosfæren nå målt jevnt i september 2016. I tillegg er september en måned hvor nivået av atmosfærisk karbon pleier å være lavere enn ellers i året. Dette er en symbolsk milepæl som viser hvor langt klimagassutslippene har kommet.

Les mer »

Eksempler på byggeplaner for skogsvei

De fleste skogsveier som godkjennes bygd/ombygd, søkes delfinansiert med tilskudd fra staten. Før byggearbeidet starter, skal det etter krav fra staten, foreligge en byggeplan som er godkjent av kommunen. Skogkurs har nå publisert to eksempler på slike byggeplaner.

Les mer »


Det utføres aktivt skogbruk også på de små eiendommene

Glommen mener det er grunn til å liberalisere lovgivningen som begrenser omsetning av fast eiendom og at næringsutøverne selv skal kunne gis anledning til å utvikle eiendomsstrukturen i skogbruket.

Les mer »

Få formell status som veiplanlegger

Skogkurs vil i løpet av høsten 2016 og i samarbeid med Landbruksdirektoratet, gjennomføre et kvalifiserende oppdateringskurs for å dokumentere planleggerkompetansen til dagens planleggere. Frist for påmelding er allerede 2. oktober.

Les mer »

Plantetid og snutebillegnag

Snutebillegnag på små granplanter er et stort problem for skogbruket. Kan planting tidlig på høsten redusere dette problemet? Ja, mener NIBIO-forskere.

Les mer »


Budsjettlekkasje: Venteleg kring 200 millionar kroner til skogleg infrastruktur

Leiar i Hordaland FrP Gustav Bahus stadfestar i dag til Kystskogbruket at landbruks- og matminister Jon Georg Dale føreslår 95,5 millionar kroner til skogsvegar og tømmerkaiar over statsbudsjettet 2017. Saman med venta midlar til infrastruktur over Jordbruksavtalen 2017 gir dette historisk høge tal, og viser at denne regjeringa satsar sterkt for å betre rammevilkåra i skognæringa.

Les mer »

Mixed forests at the scene

- We do not know enough of the mechanisms behind the productivity of mixed forests, and need more experimental data. This was among the statements made at the NordGen Forest Conference 2016 in Växjö, Sweden, where mixed forests were targeted from different angles.

Les mer »

Er det rart folk blir forbanna?

Ulv og sau går ikke sammen. Der samfunnet bestemmer at vi skal ha ulv eller andre rovdyr, må grunneiere kompenseres for bortfall av beiteretten og andre økonomiske interesser.

Les mer »Se alle medlemmer av Skogsnorge

Skjul alle medlemmer av Skogsnorge

Nyhetsarkiv

Ny daglig leder i Skognæringa Kyst SA (28/09/2016)

Fransk-tysk tv-selskap filmet norske skogkvinner (27/09/2016)

TV-kanalen Arte sendte denne helgen dokumentaren (27/09/2016)

Brukes skogfond aktivt nok? (27/09/2016)

Nyhetsbrev nr. 3 2016 (26/09/2016)

Høy risiko med høytynning (26/09/2016)

Ny elgbørs lansert (26/09/2016)

Skogforskningen på Vestlandet feirer 100 år (26/09/2016)

Fallende lønnsomhet i svensk skogbruk – klarer vi oss bedre? (26/09/2016)

Ny daglig leder i Skognæringa Kyst SA (24/09/2016)

Manglende grunneierperspektiv (24/09/2016)

26.5 millioner ekstra til skogsbilveier og kaier (23/09/2016)

Fagsamling Vei 2016 - Haugesund (23/09/2016)

Treteknisk sertifiserer limtreprodukter i Japan (23/09/2016)

Nytt forskningsprosjekt om naturbasert reiseliv (23/09/2016)

Rottneros – liten i det store, men stor i det små (23/09/2016)

Møte i Treklubben (23/09/2016)

Nye regler: 200 tonn viltkjøtt må kastes (23/09/2016)

Dale lover penger til skogsbilvei og kaier (23/09/2016)

Konsesjonslova må utviklast - ikkje avviklast (22/09/2016)

Det satses på Biodrivstoff (22/09/2016)

Landbruks- og matminister Dale til veikveld i Lier (22/09/2016)

Skole- og utdanningsstruktur i videregående opplæring i Hedmark (21/09/2016)

Viktig distriktsnæring (20/09/2016)

Lassbærerkjøring i verdensklasse (20/09/2016)

Kvalifiserende oppdateringskurs for skogbrukets veiplanleggere (20/09/2016)

Kongsvinger som logistikk-knutepunkt (20/09/2016)

Landbruksministeren kommer til veikveld i Lier (20/09/2016)

Bioenergidagene 2016 (19/09/2016)

Tillatelse til skadefelling av ulv (19/09/2016)