Statsforvalter-nytt:


Den viktige skogen (22/07/2022)

Forvaltningsplan for Kile naturreservat er godkjent (24/06/2022)

Kantsoner og ungskogpleie var tema på Agderskogbrukets sommersamling (24/06/2022)

Enhet for skog og trebruk styrker staben med å søke etter to nye medarbeidere (18/05/2022)

Tiltaksplan for skogsektoren i Innlandet 2022 - 2025 (11/05/2022)

Langsiktig perspektiv i eikeskogen (02/05/2022)

Kartlegging av natur i Rogaland 2022 (28/04/2022)

Stor skogbrannfare i heile fylket -oransje nivå (25/04/2022)

Framlegg til frivillig skogvern – utviding av Hesten naturreservat (19/04/2022)

Innlandsskogbruket i tall 2021 (04/04/2022)

Er du vår nye rådgivar innan skogbruk? (03/04/2022)

Signering av unik samarbeidsavtale om skogbrannberedskap Innlandet (30/03/2022)

Ansvar ved vindfall i vassdrag (17/03/2022)

Skogkultur – satser (10/03/2022)

Klima i kart og arealplan (23/02/2022)

Invitasjon til informasjonsmøte om arbeidet med forvaltningsplan for Orrevatnet naturreservat (22/02/2022)

Frivillig vern av to nye naturreservat i Rogaland (16/02/2022)

Vanskelige arter og vanskelige valg: prioritering av innsats mot fremmede karplanter (02/02/2022)

Frist for ekstra innbetaling av skogfond (27/01/2022)

Autorisasjonskurs for plantevernmidler (27/01/2022)

Utvikling i skogbruket i Agder 2021 (27/01/2022)

Tilskuddssatser og frister (21/01/2022)

Vårsamling for skogfunksjonærene i Innlandet 2022 (21/01/2022)

Skogbruksplaner i Songdalen (17/01/2022)

Bruk av skogfond til å rydde vindfall og vurdering av stormskadde bestand til skogproduksjon (07/01/2022)

Stormskader informasjon fra Landbruksdirektoratet (22/12/2021)

Nye naturreservat i fylket (20/12/2021)

Fleire utvalde kulturlandskap i fylket (20/12/2021)

Tilskot - Restaurering av elvar (17/12/2021)

Vil du søkje om tilskot til å ta vare på naturen vår? (17/12/2021)

Ny E 39 utfordrar nasjonale interesser knytt til natur-, vassdrag og jordvern (07/12/2021)

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona i 2021/2022 (29/11/2021)

Kvotejakt på gaupe i 2022 (29/11/2021)

Rødlista 2021 (26/11/2021)

Store skogskadar etter stormen – ver varsam! (26/11/2021)

Omfattende stormskader i Innlandet (24/11/2021)

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2021 (11/11/2021)

Verneplanarbeid for 28 nye område (02/11/2021)

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022 (21/10/2021)

Frivillig vern av skog - Verneplan for tre områder (18/10/2021)

Naturtypekartlegging i 2022 (14/10/2021)

Tilskott til tiltak mot Skrantesjuke (CWD) (06/10/2021)

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer Bærekraftsuka 2021 (04/10/2021)

Klimaviktig natur på kart (29/09/2021)

Sjøfugljakta startar 1. oktober (22/09/2021)

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler (13/09/2021)

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket (13/09/2021)

Søk om midler til utviklingstiltak i skogbruket (08/09/2021)

Seniorrådgiver / rådgiver – skogbruk og miljø (02/09/2021)

Endring i forskrift om berekraftig skogbruk - Forbud mot grøfterensk i myr og sumpskog (31/08/2021)

Fristen for å søke ekstraordinært plantetilskudd nærmer seg (26/08/2021)

Husk frist for tilskudd til skogplanting 1. september (19/08/2021)

Framande artar – det nyttar å gjera noko! (19/08/2021)

Tilråding om frivillig vern i seks område (10/08/2021)

Tilråding om utviding av to naturreservater (10/08/2021)

Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel! Hold av 23. september (12/07/2021)

Situasjonsrapporter – stor granbarkbille (06/07/2021)

Skog- og trebasert næring er en bærebjelke på Agder (29/06/2021)

Faglig beredskapsplan for stor granbarkbille (29/06/2021)

Eva Skagestad ny leder hos Statsforvalteren (17/06/2021)

Tilskudd til skogplanting blir 1,50 kr per plante - nå må plantene ut! (09/06/2021)

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting (02/06/2021)

Ekstraordinært plantetilskudd 2021 (01/06/2021)

Oversikt over skogressursen i Innlandet (01/06/2021)

Ny nasjonal jordvernstrategi (25/05/2021)

Innpillsrunde tiltaksplan for skogsektoren i Innlandet 2021-2024 (20/05/2021)

Samla informasjon til deg som bonde om klimaklokt landbruk (11/05/2021)

Skogbrannfare i Innlandet (23/04/2021)

Industriell skogsatsing i Rogaland (26/03/2021)

Utviklingen i skogbruket i Agder 2020 (05/02/2021)

Aktuelt klimatiltak i skog ikke lønnsomt uten tilskudd (05/02/2021)

Stor etterspørsel etter «koronatilskudd» i skogbruket (05/02/2021)

Ny giv for restaurering av norsk natur (05/02/2021)

Forlengelse av driftstilskudd i skogbruket (08/01/2021)

Tilskudd til skogbruksplan med miljøregistreringer innvilget (18/12/2020)

Tilskuddsmidlene til skogsvegbygging og drift blir brukt opp (18/12/2020)

Rekordhøy skogkulturaktivitet i 2020 (18/12/2020)

Tema: Skogsdrift (18/12/2020)

Autorisasjonskurs – plantevern (11/12/2020)

Stem på årets fineste juletre (18/11/2020)

Frist for skogfond i Agder 2020 (29/10/2020)

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren f (26/10/2020)

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler (12/10/2020)

Frivillig skogvern - gode prosesser gir godt resultat (02/10/2020)

Restaurering av skog: Kva gjer hogstmaskinar i Urådalen landskapsvernområde i Time? (01/10/2020)

Framleis tilskot til skogsdrifter med høge driftskostnadar (18/09/2020)

Endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst vedrørende fellingsmetoder for jerv (16/09/2020)

Tid for å søkje regionalt miljøtilskot i Rogaland (15/09/2020)

Funn av CWD på Hardangervidda (14/09/2020)

Ukesbrev 7.-14.9 (14/09/2020)

Stønad til skognæringa for å oppretthalde hogst i 2020 etter utbrotet av koronavirus (11/09/2020)

Mer samarbeid skal gi økt verdiskaping i treindustrien (02/09/2020)

Auka førekomst av borkbiller - Korleis kan vi førebyggje skadar og redde tømmerverdiar? (02/09/2020)

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2020 (28/08/2020)

Husk frist 1. september for ekstraordinært tilskudd til skogplanting (27/08/2020)

Nettdialog SKOG nr.4 - ekstraordinært driftstilskot for skogbruket og grunnsøknadar i ØKS (27/08/2020)

Tema: Skogfond med skattefordel (21/08/2020)

Webinar - tilskot til skogsvegar og vegbanken (19/08/2020)

Nofence i utmarka – en vellykket utprøving av ny teknologi på storfe og sau (13/08/2020)

Almesjuken slår til - kva gjer vi? (31/07/2020)