Tilvekst


Hva kan man gjøre for å bedre tilveksten i skogen?


Svar:

Det er mulig å øke tilveksten i en skog på flere måter.

 

Økt tetthet
Mange steder er skogen glissen. Dersom denne skogen erstattes med tettere skog etter en hogst vil også den totale tilveksten i skogen øke.

 

Rett treslag
For å utnytte arealets er det viktig at det er det beste treslaget som vokser der. Dersom det vokser gran på tørre områder, vil det normalt være mulig å øke produksjonen ved å få ny skog av furu ettersom furua tåler å vokse på tørre områder bedre enn grana. Prinsipielt gjelder samme på områder der det i dag vokser bjørk eller furu i mange kyst og fjordstrøk. Her vil ofte planting av gran gi vesentlig økt produksjon.

 

Drenering
Enkelte skogområder kan ha behov for drenering (grøfting) for at trærne skal få optimal vekst. Etter at vannstanden er senket noe vil dermed trærne øke sin produksjon
 

Gjødsling
I de fleste skogområdene er nitrogen den begrensende faktoren for vekst. Enkelte plasser kan også andre næringsstoffer ha betydning. Det vil derfor ofte være mulig å øke tilveksten ved å gjødsle skogen.Siste spørsmål fra kategorien "Skogressurser" :

Hugging av blandingsskog

Jeg har 75 mål med blandingsskog, mest gran, jeg vurderer å hugge ut denne skogen da den er gammel. Det jeg lurer på er hvordan jeg går frem for å gjøre dette på rett måte. Må jeg har et takserings firma først til å verdivurdere skogen, eller kan jeg bare kontakte et hogstfirma så kommer de å ser om det er noen verdi i skogen? Kan man tjene noe på det, eller er det slik at når hogstfirmaet har tatt sitt så er det ikke noe igjen?

Les mer »

Eiendom med skog av høy bonitet

Hei. Jeg eier 25% av 600 dekar skog der mesteparten er av høy bonitet. (ref kartverket) Området er arv fra 2005 som ikke har vært drevet på noen måte på flere tiår. Ønsker råd for hva jeg burde gjøre/ta initiativ til for denne eiendommen.

Les mer »

Hvem skal hugge granskogen min

Hei, min familie eier noen mål med mer-eller-mindre hogstmoden gran i nordre Nordland, der alt uansett skal felles så snart som mulig. Bestemmer vi SELV HVEM som får oppdraget? Bestemmer vi SELV HVA hogsten skal brukes til? Bestemmer vi SELV NÅR hogsten skal starte? I det hele; HVEM bestemmer HVA? MEGET utfyllende svar mottas med stor takk!

Les mer »


Kven er grunneigar i skogen

Eksisterar det ein lov om kven som er grunneigar i skogen? T.d. at skogeigar eig grunnen. I strøket mitt har felles beiterett blitt omtalt som felles mark og felles grunn. Men det er umogleg at grunnen på dei ulike skogteigane er eigd i felleskap.

Les mer »

Ta ut tømmer?

Har et spørsmål angående skog som står på eiet tomt, det er ca 2 mål. det er merket på gårdskartet med høybonitet (om det har noe å si).
Kan eier av småbruket ta ut skogen som står der uten å søke?

Les mer »

Plantens oppbygning

Hva er plantens oppbygning? kan dere forklare hva det er?

Les mer »