Kven er grunneigar i skogen

Eksisterar det ein lov om kven som er grunneigar i skogen? T.d. at skogeigar eig grunnen. I strøket mitt har felles beiterett blitt omtalt som felles mark og felles grunn. Men det er umogleg at grunnen på dei ulike skogteigane er eigd i felleskap.

Svar:

For enkelte grunneiendommer er det ikke sammenfallende grenser for skog og beite. Dette kalles delte eller blanda eiendomsforhold. Det er stiftelsesgrunnlaget, dvs. etableringen av slike forhold, som er avgjørende for om det er skogeier eller beiteeier som grunneier. Du finner ikke svaret i en lov. Du må lese skylddelingsforretninger, jordskifterettsbøker, mv. Disse vil normalt være tinglyst.

 

«Det er f.eks. ikke slik - … - at på Vestlandet følger grunneiendomsretten i alminnelighet med beiteretten. Hvert tilfelle avgjøres ut fra de foreliggende kontrakter, utskiftningsforretninger og dommer, etablerte rettsoppfatninger mv., jf. prinsippet om fri bevisbedømmelse i tvistel. § 21-2.» (Side 46 – 47, Falkanger T. og Falkanger Aa. T, (2013) Tingsrett 7. utgave, Universitetsforlaget.)

 

Økonomisk kartverk (fra ca 1964 og opp mot 1990-tallet) kan vise delte og blanda eiendomsforhold. Det kan være flere utnyttelsesmåter, men skog og beite er to sentrale utnyttelsesmåter. På kartet kan det f.eks. stå 70/4s og 70/3b. Det betyr at gnr. 70, bnr. 4, eier skogen og at bnr. 3 eier beite. 70/4 og 70/3b indikerer at bnr 4 er grunneier, mens bnr. 3 har bruksrett. 70/4s og 70/3 indikerer at bnr 3 er grunneier, mens bnr. 4 har bruksrett. Du kan imidlertid ikke stole på økonomisk kartverk. Kartverket viser det partene opplyste, og det er jo ikke sikkert at de hadde satt seg inn i dokumentene for garden. Et ev. jordskiftekart vil imidlertid gi svaret.

 

På jordskiftekart vises bruksrett som «åpen» bokstav (littera), mens eiendomsrett vises som «lukka» bokstav.

 

Eksempel på åpen bokstav:          

 

Eksempel på lukka bokstav:

 

Du finner jordskiftekart og jordskiftesaker i Jordskifterettenes saksarkiv under:
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/Kartportal1/
 

Videre finner du tinglyste dokument Skannede pantebøker og panteregister - Tinglysingsmateriale under: http://arkivverket.no/Digitalarkivet

 Siste spørsmål fra kategorien "Skogressurser" :

Hugging av blandingsskog

Jeg har 75 mål med blandingsskog, mest gran, jeg vurderer å hugge ut denne skogen da den er gammel. Det jeg lurer på er hvordan jeg går frem for å gjøre dette på rett måte. Må jeg har et takserings firma først til å verdivurdere skogen, eller kan jeg bare kontakte et hogstfirma så kommer de å ser om det er noen verdi i skogen? Kan man tjene noe på det, eller er det slik at når hogstfirmaet har tatt sitt så er det ikke noe igjen?

Les mer »

Eiendom med skog av høy bonitet

Hei. Jeg eier 25% av 600 dekar skog der mesteparten er av høy bonitet. (ref kartverket) Området er arv fra 2005 som ikke har vært drevet på noen måte på flere tiår. Ønsker råd for hva jeg burde gjøre/ta initiativ til for denne eiendommen.

Les mer »

Hvem skal hugge granskogen min

Hei, min familie eier noen mål med mer-eller-mindre hogstmoden gran i nordre Nordland, der alt uansett skal felles så snart som mulig. Bestemmer vi SELV HVEM som får oppdraget? Bestemmer vi SELV HVA hogsten skal brukes til? Bestemmer vi SELV NÅR hogsten skal starte? I det hele; HVEM bestemmer HVA? MEGET utfyllende svar mottas med stor takk!

Les mer »


Tilvekst


Hva kan man gjøre for å bedre tilveksten i skogen?

Les mer »

Ta ut tømmer?

Har et spørsmål angående skog som står på eiet tomt, det er ca 2 mål. det er merket på gårdskartet med høybonitet (om det har noe å si).
Kan eier av småbruket ta ut skogen som står der uten å søke?

Les mer »

Plantens oppbygning

Hva er plantens oppbygning? kan dere forklare hva det er?

Les mer »