Felling av trær i nærhet av bolig

Vi bor i et gammelt hyttefelt som grenser til et ubrukt skogsområde. Skogsområdet det er snakk om brukes verken til skogsdrift eller som turterreng. Skogeier er inaktiv grunnet alder og sykdom, og ikke interessert i å forholde seg til skjøtting av skogen. Siden skogen ikke skjøttes, vokser trærne så høyt at de skygger for solen og blokkerer utsikt.

 

Kan vi felle trær selv? Kan vi kreve at de felles? Når skog grenser til privatbolig forstår jeg at hovedregel er at boligeier kan kreve felling av trær som står mindre en tredjeparten av sin høyde fra privat bruksområde. Jeg har også hørt at trær over 12 meter som står mindre enn 25 meter fra tomtegrensen til privat bolig kan felles. Vi har søkt gjennom mange kilder inkludert naboloven, men ikke funnet noen informasjon som er både tilstrekkelig pålitelig og som omhandler en slik situasjon. Er disse reglene ulike i ulike fylker/kommuner? Vi setter pris på all hjelp til å forstå reglene, eventuelt at dere viser oss kilder der vi finner ut hva disse reglene er. Tusen takk for hjelpen!

Svar:

Første steg i en slik sak er at man spør grunneier om lov til å ta ned trær som hindrer utsikt. Er man ydmyk og forberedt på betale det grunneier eventuelt taper i tømmerverdier har man et bedre utgangspunkt til en minnelig løsning enn om man slår i bordet med naboloven. Naboloven gir visse føringer, men ofte er det et stort rom for tolkning da nabotvister om trær ofte prøves for retten. Dersom du får nei til hogst av grunneier bør du kontakte en advokat som kan hjelpe deg med saken jmf. Naboloven. Det vil i de fleste tilfeller bli leid inn skogfaglig kompetanse som vurderer skogen ut ifra sunnhet, økonomi, naturmangfold og estetiske verdier. Du risikerer i slike tilfeller å betale mye i saksomkostninger uten å få medhold i argumentene om felling. Vi ser ofte at begrunnelser som utsikt ikke er nok dersom man kan argumentere med at skogen er frisk og positivt for mangfoldet. Et argument som taler mot det som står i naboloven er at når man kjøper hus/hytte i nærheten av skog må man forvente at skogen vokser. Selv om grunneier ikke er interessert i skogskjøtsel skal man ikke undervurdere de følelsene som knyttes rundt det å eie noe. Man kan fort føle seg overtrampet dersom noen krever noe gjort på eiendommen. Konsekvensene ved å hogge trær uten tillatelse kan være store. Det finnes rettspraksis der man uten grunneiers tillatelse har hogd ned 30-40 trær og ender med å måtte betale 500 000 kr i erstatning, i utgangspunktet var erstatningskravet på 950 000 kr. Grunnen til at erstatningssummene blir så store er at man beregner hvor mye det vil koste å etablere ny tilsvarende skog på stedet. Da legger man til grunn at det plantes like store trær som de som er hogd.

 

Oppsummert vil jeg si at det lureste er å tilnærme seg grunneier på en ydmyk måte der du er villig til å gjøre jobben/betale noen for å gjøre det, og i tillegg være villig til å betale det grunneier eventuelt kan tjene på skogen som står der.   

 Siste spørsmål fra kategorien "Skogskjøtsel" :

Spørsmål om skoghogst og planting

Jeg har noen spørsmål vedr skogshogst og trevirke, jeg ville satt stor pris på litt hjelp med.

 

1 : Hvor mange kubikk-meter med trevirke kan en få på et gjennomsnittlig kuttet tre.

 

2 : Hvor mange kubikk-meter med trevirke, kan en få på en kvadrat km på en gjennomsnittlig skogseiendom.

3 : Hvor mange kvadrat km er en stor skogs eiendom med mye trevirke.

 

4 : I Sverige snakkest det om Replant. Som jeg forstår er dette at du får betalt for og plante nye trær,. etter du har kuttet ned et annet. Har vi også slikt i Norge, og hvor mye får en betalt for og plante nytt. Har vi egne satser i Troms fylke her jeg bor.

Les mer »

Starte eget firma, ungskogpleie

Jeg går og leker litt med tanken på å danne meg en egen bedrift som skal drive med ungskogpleie og kanskje noe linjerydding. I den forbindelse lurer jeg litt på hvordan markedet er for dette. Dette er i Østerdalen. Lurer også på hvilket utstyr man trenger for dette, har tenkt på ryddesag, motorsag og eventuelt en atv med tømmerhenger.

Les mer »

Spørsmål om skogsdrift og virke

Æ har noen spørsmål om skogsdrift og virke, da jeg på sikt har mulighet og overta en eiendom her i Troms.

 

1 : Hvor mange kubikk-meter av trevirke kan jeg få av 1 tre. (Normal størrelse på et tre)
 

2 : Hvor mange kubikk-meter av tre pr kvadrat-km.
 

3 : En normal stor skogs eiendom. Hvor mange kvadrat-km er en normal stor skogs eiendom
 

4 : Hvordan har skogsprisene holdt seg de siste 3 årene. Er det oppgang el nedgang i pris.
 

5 : Hva er normal salgspris pr kubikk-meter.
 

6 : Er det et sånn cirka tall hvor mange trær det er pr kvadrat-km.
 

7 : Er det noen støtte og regler for nyplanting?

---------------

 

Jeg ville satt stor pris om jeg kunne få litt hjelp fra Dere.

Les mer »