PRECISION - webinar om råte i skog

Rotråte utgjør det største økonomiske tapet i norske skoger, og tapet, eller verdireduksjonen for gran, er anslått til mer enn 100 millioner kroner pr år. Å gjøre noe med omfanget av råte i skogen, vil kunne derfor gi økt økonomisk gevinst, men også føre til at mer tømmer kan brukes der klimanytten er størst.

I dette webinaret skal du få høre om prosjektet «PRECISION», som har som mål å redusere tap forårsaket av råte gjennom bedre informasjonstilgang og skogforvaltning. Videre skal prosjektet utvikle metoder som kan benyttes i andre sammenhenger innenfor norsk skogbruk. Webinaret vil gi oss informasjon om funn som er gjort så langt i prosjektet.


Dette prosjektet ledes av NIBIO, og er et er et samarbeid med NMBU, tømmeromsetningsorganisasjonene, Skogkurs samt flere utenlandske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom BIONÆR-programmet.

 

Gratis webinar mandag 23.november 2020 - kl12.00 - 14.50. Meld deg på og du mottar lenke til webinaret som blir gjennomført i Teams.

https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=29439Siste nytt fra forsiden

Regjeringen foreslår å forlenge ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket!

NORSKOG og NORTØMMER er veldig fornøyde med at ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket foreslås forlenget utover i 2021. Dette viser at politikerne har skjønt at skogbruket også er en viktig næring som trenger noe støtte i denne krevende tiden.

Koronatilskuddet foreslås forlenget

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket utover i 2021.

Les mer »

ny daglig leder Vestfold Skogselksapet

Ny daglig leder i Vestfold

Anita Sæterøy (42) er ansatt som ny daglig leder i Skogselskapet i Vestfold, 60% stilling.

Les mer »


måling av trøndergran

… og vi måler og vi måler…

Trøndergran Gjennom oppdrag for Det norske Skogfrøverk har vi også i år gjennomført et solid stykke feltarbeid. Ca 8.000 trær er målt og vurdert i avkomforsøkene på Skjækermoen og Buneset i Verdal. Sammen med tidligere målinger i andre felt, har vi nå forhåpentligvis et godt grunnlag for utvelgelse av framtidens trøndergran for lavereliggende strøk. Neste år flyttes målingene til forsøk med avlsmateriale for høyere høydelag.

Les mer »

Høstmøtet 2020: -Fin oppdatering, men ingen erstatning for fysisk møte

Det tradisjonelle Høstmøtet for lokaltillitsvalgte og styret i Glommen Mjøsen Skog ble i år gjennomført som et digitalt kveldsmøte på Teams. Status drift og marked, oppdatering rundt Moelven og satsingsområder som næringspolitikk og kvalitet og presisjon sto på agendaen.

Les mer »

Planlegg hogst nå!

Et turbulent tømmermarked med stor ubalanse mellom sagtømmer og massevirke er i ferd med stabilisere seg. Massevirkelagrene reduseres, og avsetningen for 2021 kan bli mer som et normalår. Inkludert andelseiertillegg har Viken Skog økt sagtømmerprisene med kr 30 i 4. kvartal.

Les mer »